Bağkur – 3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma Talebi Dilekçe Örneği

Bağkur İçin Formlar Dilekçeler Sorgulamalar.

Dilekçe Örneği:

Aşşağıdaki Örneği İndir: 3201_sayili_kanuna_gore_borclanma_talebi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bağ-Kur ……………………….İl Müdürlüğü (Devredilen)

 

 

Sayı : B.13.1.BKG.

Konu : 3201 Sayılı Kanuna Göre

Borçlanma Talebiniz

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

                                 ………………………

İlgi : …………………. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Hakkınızda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için aşağıda (x) işareti ile belirtilen bilgi ve belgelerin İl Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederiz.

                                                İmza                                                 İmza

 

 

( ) Borçlanmak istediğiniz süreleri ilgili kısımlara yazıp imzalamanızı müteakip ekteki

taahhütnamenin (Ev kadınlığı süreleri borçlanılacaksa 2 ve 4, çalışma ve işsizlik süreleri borçlanılacaksa 1 ve 3 üncü kısımların doldurulması)

( ) Vukuatlı Nüfus Kağıt örneğinin, (Nüfustan alınan)

( ) Borçlanmak istediğiniz süreyi kapsayan pasaportlarınızın 1, 2, 3 ve 4 üncü sayfaları ile yurda giriş kaşeli sayfalarının okunaklı noter tasdikli fotokopilerinin,

( ) Yurt dışında bulunduğunuz süreleri gösterir ilgili Makamlarca düzenlenmiş ikametgah belgesi aslı ve noter tasdikli (Tercüme edilmiş şekilde) fotokopilerinin,

( ) Yurt dışında çalıştığınız süreleri gösterir ilgili makamlarca düzenlenmiş hizmet

cetvelinizin aslı veya noter tasdikli suretinin,

( ) Borçlanmak istediğiniz süreyi kapsayan pasaportlarınızın yurda giriş, yurt dışına çıkış

kaşeli sayfaların okunaklı, noter tasdikli fotokopilerinin,

( ) Göndermiş olduğunuz pasaport sayfaları okunaksız olduğundan iade edilmiştir. pasaport

asıllarının veya okunaklı fotokopilerinin

( ) Türkiye’deki adresinizi belirtir bir dilekçenin,

( ) Tarafınıza tebliğ edilen borcu ödediğinize dair, ödeme tarihindeki 1 ABD Doları kuru,

döviz tutarı, adınız ve soyadınızın belirtildiği banka makbuzu ile döviz alım belgesinin

( ) …………………………………………………………………………………………………………….

EK:

Taahhütname (10.063 No’lu form) (……… adet)

Adres

 

Tel : 0 (                                         ) Fax: 0 (                                  )

e-posta: ……………..

 

 

 

Tags: , , , ,