BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                              :

DAVACI VEKİLİ (VARSA) :

DAVALI                              :

İTİRAZ KONUSU               : ……………………. Valiliğince onaylanan ……/……/…….. gün ve ………… sayılı işyeri kapatma kararının iptali talebiyle ………. Vergi Mahkemesinde açılan ……/….. sayılı davada verilen kararın yürütmesinin durdurulması isteminin reddi/ kabulü yolundaki …./…../………. Günlü karara İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6. fıkrası uyarınca itirazlarımızdan ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                 : Dava konusunun ceza kesme işlemine ait ihbarnamenin tebellüğ tarihi belirtilir.

OLAYLAR                          :

 

 

 

İTİRAZLAR                         :

 

 

SONUÇ                              : Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı bulunan itiraza konu Vergi Mahkemesi Kararının kaldırılarak, yürütmenin durdurulması yönünde yapılan istemin kabulüne (reddine) karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

EKLER

…………………………………

…………………………………

………/……../…………

DAVACI YA DA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ

(VEKİLİ YA DA TEMSİCİSİ)

AD SOYAD

İMZA

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

Tags: , ,