CBS-(İ.İNF.DS)-DENETİMLİ SERBESTLİK ÖRNEK KARAR VE UYGULAMALAR

 

ÖRNEK 1 – SULH CEZA MAHKEMESİ KARARI (ADLİ KONTROL)

T.C.

……..

S U L H C E Z A M A H K E M E S İ

MÜTEFERRİK ESAS                            : MÜTEFERRİK KARAR              : HAKİM                                     :KATİP                                                  : TALEP TARİHİ                                     : KARAR TARİHİ                        :  

A D L İ  K O N T R O L  K A R A R I

 

   ………. Cumhuriyet Başsavcılığı ……. tarih ve …… sayılı yazısıyla ………. suçundan şüpheli……..nın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun.109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince mahkememizden adli kontrol altına alınması isteminde bulunmuştur.

Şüpheli huzura alındı, kimliğinin tespitine geçildi;

ŞÜPHELİ ……………

Şüpheliye üzerine atılı suçu anlatıldı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 147 ve devamı maddelerindeki yasal hakları hatırlatıldı. Şüpheliden soruldu; haklarımı anladım. Müdafii talep ediyorum/ etmiyorum. Savunmamı müdafiimle/ kendim yapacağım dedi.

ŞÜPHELİ SAVUNMASINDA: …………………………………………………………………………………………………

Müdafii (Talep halinde)                                      Şüpheli

İmza                                                                  İmza  

Şüphelinin savunması, evraktaki tanık ve müşteki beyanları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, mevcut delil durumu dikkate alınarak, şüpheliye isnat edilen eylemin adli kontrol tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlar içerisinde kaldığı anlaşıldığından, talebin kabulüne karar vermek gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

K A R A R :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Şüpheli ………….nın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 üncü maddesinde belirtilen tutuklama nedenlerinin bulunması nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yurt dışına çıkmasının yasaklanması suretiyle ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA,

2- Şüphelinin adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmemesi halinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 112 nci maddesi gereğince hemen tutuklanabileceğinin İHTARINA  (İhtarat yapıldı)

3-Kararın infazı ve ikmali için ………… Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

Tüm Belgeyi İndirin CBS <<İndir

 

 

Tags: , , , , , , , , ,