Dilekçe Örneği SGK -Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneğini Aşşağıdaki Örnekten inceleyebilir ve indirebilirsiniz.

BU DİLEKÇEYİ İNDİR:  Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi

Ekler:

1)      Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu, Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği  01/10/2008 yılı için “onbeş” olarak uygulanır  ve otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için  bir puan arttırılır, hükmü gereğince  düzenlenen belgenin  ziraat odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

2)      Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine,

Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır

3)      Re’sen tescillerde muafiyet başlama tarihi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldan daha geriye gidemez.

4) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik      Kurumuna verilir.

Ek-2/A

SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ

(RE’SEN TESCİLLERDE)

SİGORTALININ

  1. 1.    
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
(T.C. Kimlik Numarası)
  İkâmetgah Adresi   : …………………………….…….…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

Bulvar:……………………………..Cadde:…………………………

 

Sokak: ………………Dış Kapı No……… ……..  İç K.No.……….

 

Mahalle/Köy: ………………………. Posta Kodu:……………….

 

İlçe : ……………………… İl:………………………………………

  1. 2.    
Adı

 

 
  1. 3.    

Soyadı

 

 
  1. 4.    
İlk Soyadı   
  1. 5.    
Baba Adı

 

 
  1. 6.    
Ana Adı

 

 
  1. 7.    
Doğum Yeri   
8. Doğum Tarihi  ….….. / ..…… / …..……
9. Ziraat Odası/Tarım İl-İlçe Müdürlüğü Kayıt No 
10. Esnaf ve Sanatkar Sicili Kayıt No
11.  Aylık Ortalama Geliri
12. Sigortalının İmzası

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

                                                                                              …………………

 

Ziraat Odamıza / tarım il-ilçe müdürlüğümüze / esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğumuza kayıtlı, yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahsın aylık/yıllık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine  ilişkin masraflar düşüldükten sonra  kalan tutara göre hesaplanan aylık ortalama gelirinin, …./…./….. tarihi itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğu, başvuru sahibinin beyanı da dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

 

 

Onaylayan Kurum                                                     Onaylayan Yetkilinin

Veya Kuruluşun Unvanı                                           Adı Soyadı:

(Kaşe-Mühür)                                                           Unvanı:

 

Tarih:

 

İmza:

 

 

 

Tags: ,