İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                               :………………………………………………………………………………..

……………. Cad………………..Sok.No:…../………………………….

DAVALI                               :………………….Üniversitesi Rektörlüğü

DAVANIN KONUSU    : …………….. Üniversitesi ………………… Fakültesi öğrencisi iken,     yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapması ve yardımda bulunduğundan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı Disiplin Kurulunun ………gün……..sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TEBLİĞ TARİHİ                  :………………..tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

MADDİ OLAYLAR             :

1-Anılan Fakülte son sınıf öğrencisi olarak öğrenimi devam ettirdiğim sırada, polisce üniversiteler bünyesinde yürütülen araştırmalar sırasında ifadem alınmıştır.

2-Polise verdiğim ifadede de belirttiğim üzere üzerime atılı suçla ilgili olarak herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Ayrıca, örgüt üyesi olan öğrenci kişilerin Savcılıkta verdikleri ifadelerde tarafıma iftira attıkları beyan edilmiştir.

3-Nitekim ……………C.Savcılığının ………/……… sayılı H.No.lu dosyasında hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir.

4-Buna karşın öğrenim dönemimin sonuna doğru dava konusu işlem tesis edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER        :

1-2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 54/a ve Yüksek  Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/a maddesinde yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapmak ve  yardımda bulunanların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

2-Dava konusu işlem bu mevzuata dayanılarak tesis edilmiş ise de; “hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı cezalandırılamaz” şeklindeki ceza ilkesi ihlal edilmiştir.

3-Davalı idarece işlem tesis edilirken suçlamaya esas alınmış, suçlamanın doğru olup olmadığı, konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Bir araştırma yapılmış olsaydı, olayın, suçlamanın doğru olmadığı anlaşılacaktı. Oysa  idarece, sadece polisin yazdığı bir müzekkere ile hareket edilmiştir.

4-Bu konuda suçlama bildirilip savunmam alınmamış ve gerekli soruşturma yapılmamış, dolayısıyla işlem şekil yönünden hukuka ve yargı kararlarına uygun tesis edilmemiştir.

 

Y.D.KARARI VERİLMESİ

HAKKINDA                        : Dönem sonu olması ve sınavlara girmem nedeniyle 4. sınıf öğrencisi olarak mağdur olmaktayım. Bu nedenle hemen Y.D. karar verilmemesi halinde, bir yıl geç mezun olmam söz konusu olacaktır.

SONUÇ VE İSTEM               : Açıklanan nedenlerle……………….Üniversitesi……………… Fakültesi öğrencisi iken, yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet  yapması ve yardımda bulunduğundan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı idare Disiplin Kurulunun ………….. gün …….sayılı işleminin iptaline, acilen Y.D. karar verilmesini yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar  verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER           : Polis ifadeleri, Savcılık dosyası, özlük dosyam, dava konusu işleme ilişkin bilgi ve belgeler.

HUKUKİ DELİLLER        : 2548 sayılı Yasa, Disiplin Yönetmeliği 2577 sayılı Yasa, diğer mevzuat ve hukukun genel ilkeleri

 

DAVACI

ADI SOYADI

TARİH VE İMZA

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

Tags: ,