İcra Müdürlüğüne – Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneğini İndirebilir ve kendinize göre düzenliyebilirsiniz.

Dilekçeyi İndir:Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dilekçesi örneği indir

Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşlarıilgi yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan “İCRAMÜDÜRÜ” hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

T.C.

………….. (    ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : ………. / …….

 

İTİRAZ EDEN

DAVACI(BORÇLU)        :

ADRESİ                              :

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI                       :

VEKİLİ                              :

ADRESİ                              :

 

KONU                                 :5510 Sayılı SGK Kanunu 93.Maddesi hükmü gereğince,

1-)Emeklimaaşımdaki haczin durdurulmasını,

2-) Şimdiye kadar yapılmışolan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair talebimizden ibarettir.

 

İZAHAT                             : 1-)Alacaklı ………. bankası vekili tarafından ……. Kurumundan aldığım emeklimaaşıma haciz konmuştur.

2-)Alacaklı ……… Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintilerile …………………………………………….  TL. kesinti tahakkuk etmiştir.

3-)SSK ve BAĞKURdan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesive 5838 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz.

4-)İcra müdürlüğününe ……….. tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdanhaczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş budilekçeyi yeniden mahkemenize ze verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİSEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ileve sair    mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlüdelil.

NETİCE-İTALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

1-) Emekli maaşımdaki haczindurdurulmasına/iptaline,

2-) Emekli maaşımdan şimdiyekadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulananyasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,

3-) Tüm yargılamagiderlerinin davalıdan tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talepederim. … / .. / 201..

 

İTİRAZ EDEN DAVACI

(BORÇLU)

(Adı, Soyadı ve İmza)

GELEN ARAMALAR:

icra müdürlüğü dilekçe örnekleri,

icra müdürlüğüne itiraz dilekçe örneği,

icra müdürlüğü işlemini şikayet dilekçe örneği,

icra müdürlüğüne mal beyanı dilekçe örneği,

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği,

icra müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır?,

haciz için dilekçe örnekleri,

 

Tags: , , , , , ,