işverene ihtarname dilekçe örneği Ve Fesih bildirimi örneğini kendinize göre düzenleyip çalıştığınız kuruma veya iş yerine gönderebilirsiniz.

işverene ihtarname dilekçe örneği 

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :

ADRESİ :

MUHATAP (İŞVEREN) :

ADRESİ :

KONU : Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağının tarafıma ödenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

Şirketiniz tarafından iş akdimi haksız , mesnedsiz ve tek taraflı olarak feshetmeniz nedeniyle şahsım adına doğmuş olan kıdem ve ihbar tazminatı alacağımı , maaş alacağımı, yıllık izin ücreti alacağımı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı 3 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi halde ise alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

Keşideci (işçi)

Sayın Noter ;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

Fesih bildirimi örneği

İŞYERİNİN
Unvanı :…………………………………………………………
Faaliyet konusu :…………………………………………………………
Adresi :…………………………………………………………
………………………………………………………….
F E S İ H B İ L D İ R İ M İ
Sayı :…….
Özü :Standart verimliliği vermemeniz nedeniyle iş sözleşmenizin feshi.

İŞÇİNİN
Adı Soyadı :………………………………..
T.C Kimlik no:………………………………..
İşyeri no :………………………………..
İşe giriş tarihi :……/……/…….
Adresi :…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Fesih tarihi :……/……/…….
Feshin yasal dayanağı : Standart verimliliği verememeniz nedeniyle 4857/II-ı bendi gereği iş sözleşmenizin feshi.
Feshin akdi dayanağı :………………………………………………………..
Fesih nedenleri :
……/…../….. tarihinde işyerimiz ……………….bölümünde ………………………..işçisi olarak işbaşı yaptığınız ve kesintisiz olarak bugüne kadar çalıştığınız malumunuzdur……/…../….. tarihinde yapılan standart belirleme çalışmaları çerçevesinde konuyla ilgili eğitimleri aldığınız ve bu eğitim sonucu da
işyerindeki verimliliği sağlama ve üretme konusunda mutabakatınızı bildiren taahhütnameyi imzaladığınız tartışmasız bir gerçektir.Hal böyle iken bölümünüzde tutulan kayıtlar ve çeşitli tarihlerde yapılan yazılı ve sözlü uyarılara rağmen bölümünüzdeki standart verimliliği vermediğiniz,disiplinli ve aldığınız eğitimin gerektirdiği çalışma koşullarını yaratmadığınız anlaşılmaktadır.Bu uyumsuzluğunuzun ve ısrarlı taleplerimize rağmen vaki verimsizliğin size ait olan nedenleri de tatmin etmekten uzak bulunmuştur.Bu sebeple iş sözleşmenizi feshediyoruz.Mevzuattan doğan alacak ve haklarınızın tarafınıza ödenmesi için ……………………günü saat……da muhasebe servisimize uğramanız gerekmektedir.Tebliğ olunur.

İŞVEREN veya Vekili
Adı Soyadı :…………………………………..
İmzası :
…… /…../……tarihinde tebellüğ ettim./tebellüğden imtina edilmiştir.
Adı Soyadı:………………………… Tanıklar
İmzası : Adı Soyadı: Adı Soyadı:

 

Tags: , , , ,