İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 DAVACI                                :

DAVALI                                 : …………………. Başkanlığı

DAVANIN KONUSU            : …………………. Mevkii pafta ada,             sayılı parselde yer alan ve üzerinde tapuda kayıtlı evimin bulunduğu taşınmazımın davalı idare kamulaştırılmasına ilişkin Belediye Encümeninin      ve sayılı Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TEBLİĞ TARİHİ                      : …………………. tarihli işlemin tarafıma Tebliği üzerine otuz günlük süresi içinde davamı açmış bulunmaktayım.

MADDİ OLAYLAR              :

1- Mevkii pafta, ada, sayılı parselde yer alan taşınmazın satışa çıkarılması üzerine, tapudaki malikinden tarihinde satın aldım ve tapuda gerekli devir işlemlerini yaptırdım. (EK-1: tapu)

2-Tapuda aldığım sırada taşınmaz üzerinden herhangi bir kamulaştırma şerhi bulunmamaktaydı. (EK:2 tapu kayıt örneği)

3-Ancak, aynı taşınmazı satın almak isteyen bu amacına ulaşamamış, daha sonra yapılan yerel   seçimlerde belediye meclis üyesi olması üzerine söz konusu kararı aldırmıştır.

HUKUKİ OLAYLAR             :

1-Öncelikle, kamulaştırmayı gerektirecek hukuki bir            kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu  işlem maksat yönünden hukuka aykırıdır.

2-İşlem tamamıyla…………………‘in kişisel hırsından kaynaklanmıştır. Nitekim, kendisi belediye meclis üyesi olmasına karşın, belediye encümeninde ve kıymet takdir komisyonunda üye olarak görev almıştır.

3-Oysa ki, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine aykırı olarak oluşturulan bu komisyonca hesaplanan kıymete göre kamulaştırma yapılmasında usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İşlem şekil yönünden de sakattır. Zaten taşınmaz için takdir edilen kıymetin düşüklüğü de bunu göstermektedir.

SONUÇ VE İSTEM               : Açıklanan nedenlerle                       mevki,             pafta,   Ada, sayılı parselde yer alan ve üzerinde     tapuda kayıtlı evimin bulunduğu taşınmazın davalı idarece kamulaştırılmasına ilişkin gün ve sayılı kararın iptaline ve Y.D.na karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasını, Saygılarımla      arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER              : Tapu kaydı, tapu sicil örneği, kamulaştırma kararı ile          İlgili işlem dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi.

HUKUKİ DELİLLER                       : 2942 sayılı Yasa, 2577 sayılı Yasa

EKLER                                 :

                                 TARİH ve İMZA

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

Tags: ,