Kira Sözleşmesi Örneği | Kira Kontratı Örneği  

Aşağıdaki Dilekçeyi Üzerinde Değişiklik Yapabileceğiniz Word Belgesi Olarak İndirmek İçin Yandaki İndir Butonunu Tıklayınız .Bu Belgeyi İNDİR

Damga Pulu

 

KİRA  SÖZLEŞMESİ

 

DAİRESİ:
MAHALLESİ:
SOKAĞI:
NUMARASI:
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ
  KİRAYA VERENİN ADI, SOYADIVE İLAMETGAHI
  KİRALAYANIN ADI, SOYADIİKAMETGAHI
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI
BİR AYLI KİRA KARŞILIĞI
KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ
KİRA MÜDDETİ
KİRANIN BAŞLANGICI
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU
  KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİNKULLANILACAĞI
KİRALANAN ŞEY İLE  BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

 

1)24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 Gelir Vergisi Kanununun70,94,ve 106.

maddelerigereğince:

Tüccarserbest meslek erbabı ve Çifçiler.Ticari Mesleki ve zirai işleri ile ilgiliolarak yaptıkları kira

ödemelerinden%25 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

2)488 sayılı Damga vergigsi Kanununun değiştirilen 21.11.1980 gün ve 2344 sayılıve 30.12.1980 gün  ve 2367

sayılıkanunlar gereğince:

Malsahibive kiracı %01,kefil için %05 olmak üzere mukavale müddetine göre bütün kirabedelinin binde 6

sınispetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki şerhlerde he imzaiçin 501 liradan 1000 liraya kadar  (1000dahil 10 lira, 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil) 15 lira, 5001liradan  10.000 liraya kadar

(10.000dahil)  20 lira,1001 liradan 100.000liraya kadar (100.000 liradan 500.000 liraya kadar(500.000)dahil

50lira,500 liradan  yukarı olanlar 100liralık damga pulu yapıştırırlar.Pullar tarih ile beraber imza veya mühürkonulmak  suretiyle iptal      olunacaktır.

İlkpul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BUKİRA SÖZ LEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİ GEREĞİNCE 500 LİRALIK DAMGAPULU

YAPIŞTIRILINCAGEÇERLİDİR.

 

 

 

 

 

 

 

1- Kiracı kiraladığışeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozmamasına evsaf ve meziyetlerini

şöhretve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe, ve içinde oturanlarla (varsa)onlara iyi dav-

ranmayamecburdur.

2-Kiralanan yerin Su ,Elektirik , Havagazı,yakıt masrafları ,kapıcı  parası kiracıya aittir.

3- Kiracı kiraladığışeyin,kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya- tamamen kir-

alanıpta taksimatı ve ciheti tahsisideğiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal

sahibikira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protestoçekmeye ve

hükümalmaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki zararın üçüncü şahıstarafından

yapılmış olması mal sahibinin birirncikiracıdan talep hakkına tesir etmez.

4-Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir  veüçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı

hemenmal sahibine haber vermeye mecbudur.Haber vermezse zarardan mesulolacaktır.Kiracı

zaruritamiratın icrasına müsade etmeye mecburdur.Kiralanan şeyin aleladekullanılması  için

menteşelemek,cam taktımak,reze koymak,kilitvesürgü yerleştirmek,badana gibi  ufak  tefek ku-

surlarmal sahibine haber vermeden ve münasıp müddet beklemeden,kiracı tarafından

yaptırırsa mal sahibinden istenemez.

5-Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine ,kullanması için lazım gelentemizleme islah

masraflarıkiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.

6-Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise ,mal sahibine o halde ve adete göreteslim  etmeye

mecburdur.Kiralanangayrimenkul içinde bulunan demrbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bi-

timinde  tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyinteferruatı

zayiedilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları kıymetleri ile tazmine vesahibi talep ey-

lediğihalde ödemeye mecburdur.

7-Kiracıkiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasındahu-

sulegelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyiiyi halde almış ol-

masıasıldır.

8-Kiracımukavele müddetini son ay içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip

görmesineve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

9-Kiramüddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı malsahibinin bundan

doğacakzarar ve ziyanını tazmin edecektir.

10-Kontratoyayapıştırılması gereken damga pulları ve kontrat bedel ve harçları bele –

diyeve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya mal sahibine attir.

11-Kiracınınyahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhatı için ciddibir

tehliketeşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyite-

sellümümden  imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya  kiradan bir

miktarkesmeye talepte bulunamazlar.

12-Kiracınınkiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait

olacak  ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan hertürlü masraf için tazminat istemeye hakkı ol-

mamak  ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı malsahibinin olacaktır.

13-Kiracımal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere Şehirsuyu,

Havagazıve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususitelevizyon anten

tesisatıyoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu techizatın zarfiyatbedelleri ve Radyo

ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabilialınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone

ücretikiracıya ait olacaktır.

14-Busözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kiraka-

nunu , Medeni kanunu , Borçlar kanunu 634Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki

alakalı kanun ve Yargıtay kararlarıuygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ÖZEL ŞARTLAR

 

1)Kiracı taşınması amacı dışında kullanamaz,kısmen veya tamamen devire ciro edemez,bir başkasının

istifadesine sunamaz.

2)Taşınmanızın aylık kira bedelinet……………………..TLsıdır.Kira bedeli her ayın …………..ekadar

belirtilen banka hesabına veya elden ödenecektir.

 

3)Banka hesap no:

 

4)Aynı dönem içerisinde kirabedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının

sonuna kadar olan kirabedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebsbidir.

 

5)Taşınmaza ait olan elektrik, su ve aidatgiderleri ile çevre temizlik vergisi taşınması kiraladığı andan

tahliye ettiği ana kadar kiracıya aittir.

 

6)Kiracı apartman yönetiminin alacağıkararlara aynen uyacaktır.

 

7)Yıllık kira artış oranı%………………….Olarak artacaktır.

8)Kiracı taşımaz sahibine temina olarak………………………………………………………………….verilmiştir.Tahliye

halinde taşınmazınkira, elektrik, su,doğalgaz, çevre temizlik vergisi, yönetim giderlerisıfırlanıp taşınmazın

hasarsız olarak boş teslimi takiben taşınmazsahibi tarafından kiracıya hemen iade edilecektir.

 

9)Kefilin kefaletini müşterek ve müteselsilolup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen

süre için kefaletin mevcudiyetinindevamını beyan ve imzasıyla kabul ve taahhüt eder.

 

10)Taraflarca kirasözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilmiştirbu ad-

reslerin değişmesi halinde taraflarkeyfiyeti bir hafta zarfında yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir.Aksi

taktirdekotratta yazılı adreslere yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.

 

11)Kira kontratı………………………..yıllıktır.Kontratın sona ermesinden bir ay öncetaraflar yazılı olarak

ihtarda bulunmadıklarıtaktirde kontrat  bir yıl daha uzamış ve yenilenmiş olur.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,