Türkiye’de Bir ilk  İstediğiniz dilekçe örneğini Alt Kısımdan yorum atarak isteyebilirsiniz. 30 DK içinde dilekçeniz e-posta adresinize gönderilecektir. Mail Adresinizi Doğru yazmayı unutmayınız.

Örnek Dilekçeler

 • Aciz nedeniyle iflas talebi dilekçesi örneği
 • İflasta Alacak kaydı istemi – İflas masasına alacak kaydı
 • İflasta sıra cetveline itiraz dilekçesi örneği
 • İflasta 3. Şahsın istihkak iddiası
 • Borçların ödenmesi nedeniyle iflasın kaldırılması
 • Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği
 • Zilyetliğe karşı tecavüzün önlenmesi davası
 • Zamanaşımı nedeniyle taşınmazın tescilinin iptali davası
 • Zamanaşımı nedeniyle tapusuz taşınmazın tescili istemi
 • Zamanaşımı nedeniyle tapulu taşınmazın tescili istemi
 • Yurtdışınan çıkış yasağının kaldırılması istemi
 • Yönetim planında değişiklik yapılması sitemi
 • Yoksulluk nedeniyle adli yardım istemi
 • Yoksulluk Nafakası kaldırılması istemi
 • Yoksulluk Nafakasının indirilmesi stemi
 • Yoksulluk Nafakası verilmesi istemi
 • Yaş düzeltilmesi davası
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi – ceza
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi – İdari
 • Yabancı Mahkeme Kararının tenfizi istemi
 • Yabancı Mahkeme Kararının tanınması istemi
 • Vergi Davası – yürütmeyi durdurma istemli
 • Vergi dairesi uzlaşma
 • Vergi cezasının iptali davası
 • Veraset ilamının iptali istemi
 • Veraset ilamının düzeltilmesi istemi
 • Veraset ilamı
 • Velayetin kaldırılması davası
 • Velayetin kaldırılması davası
 • Veleyetin geri verilmesi davası
 • Velayetin değiştirilmesi davası
 • Vekalet sözleşmesi örneği
 • Vasiyetin iptali davası
 • Vasinin görevden alınması istemi
 • Vasilikten kaçınma hakkının kullanılması istemi
 • Vasi atanması istemi
 • Vasi atama kararının iptali istemi
 • Vakfın tescili istemi
 • Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi istemi
 • Vakfın amacının değiştirilmesi davası
 • Ücret alacağı davası – kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacağı davası – işçi alacakları
 • Uyarlama davası – kira bedelinin
 • Tutuklamaya karşı itiraz
 • Trafik kazası nedeniyle delil tespiti istemi
 • Trafik kazası nedeniyle tazminat davası
 • Tespit talebi – ziyan zarar için
 • Terk nedeniyle ihtar verilmesi istemi
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi – Mirasçılar tarafından
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi – Alacaklılar tarafından
 • Terekenin paylaşılması istemi
 • Tereke tespit istemi
 • Tenkis davası
 • Temyiz – ceza
 • Temyiz – İdare
 • Temyiz – Hukuk
 • Tedbir nafakasının kaldırılması istemi
 • Tedbir nafakası istemi
 • Tecavüzün önlenmesi ve haksız kazancın iadesi istemi
 • Tazminat davası – bina malikinin sorumluluğu
 • Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası
 • Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz zilyetliğina yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz satışına izin verilmesi davası
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesine dayanan alacağın tahsili davası
 • Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası
 • Tapuya tescil istemi
 • Tapu tesciline itiraz
 • Tapu memurundan tazminat istemi davası
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Tapu iptali ve tescil davası
 • Tanımanın iptali istemi
 • Tam yargı davası
 • Taksirli iflas suç duyurusu
 • Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye istemi
 • Tahliye taahhüdünün korkutarak alınması nedeniyle iptali istemi
 • Tahliye davası – ihtiyaç nedeniyle
 • Tahliye Davası
 • Hakem seçimi istemi
 • Taahhüdü ihlal nedeniyle şikayet
 • Şikayetten vazgeçme
 • Şikayet – İcra işlemlerine karşı memur muamelesini şikayet
 • Süre tutum istemi – cezada
 • Sulh Sözleşmesi
 • Suç eşyasını satın alma suçuna ilişkin suç duyurusu
 • Soyadının değiştirilmesi davası
 • Sigortalılığın tespiti davası
 • Sıra cetvelinin düzeltilmesi istemi
 • Sıra cetveline itiraz davası
 • Sınav notunun iptali davası
 • Sendika genel seçimlerinin iptali davası
 • Sebepsiz zenginleşme bedelinin iadesi davası
 • Savunmanın genişletilmesine itiraz
 • Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası
 • Paylı Mülkiyetin sona ermesi davası
 • Önalım davası
 • Ödeme emrine itiraz
 • Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi
 • Ortaklığın giderilmesi davası – kat mülkiyeti kurulmak suretiyle
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası
 • Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası
 • Olumsuz Sicil işleminin iptali davası
 • Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemi
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası
 • Nafakanın indirilmesi davası
 • Nafaka borcu için teminat verilmesi
 • Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu
 • Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi
 • Müdahalenin önlenmesi (eski hale getirme davası)
 • Muvazaalı satışın iptali davası
 • Motorlu araç işletenden tazminat istemi davası
 • Mirasın reddinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası – Reddi miras davası
 • Mirası reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu tutulmasi davası
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası
 • Miras sözleşmesinin iptali davası
 • Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras ortaklığına temsilci atanması istemi
 • Miras defterinin tutulması istemi
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği
 • Meraya haksız elatmanın önlenmesi davası
 • Menfi tespit davası
 • Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi
 • Manevi tazminat davası
 • Maluliyetten sonra işe dönme talebinin reddi nedeniyle tazminat
 • Mala zarar verme nedeniyle suç duyurusu
 • Mal ortaklığında mirasın reddi izin verilmesi istemi
 • Mal beyanından sonra kazançta meydana gelen artışı bildirmeme şikayeti
 • Mal beyanında bulunmama şikayet
 • Limited şirket öz sermaye tespit istemi
 • Limited şirket ortaklığından çıkarılma
 • Limited şirketin feshi ve tasfiyesi
 • Küçüğün evlenmesine izin verilmesi
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
 • Nişan hediyelerinin iadesi veya bedelinin tahsili davası
 • Nesebin düzeltilmesi davası
 • Müflisin mallarını vermeme suç duyurusu
 • Miras sebebiyle istihkak davası – tedbir istemli
 • Miras ortaklığının giderilmesi istemi – İzale-i Şuyu davası
 • Mala zarar verme şikayet
 • Mala zarar verme suç duyurusu
 • Mal rejiminin değiştirilmesi istemi
 • Kusurlu olarak şirketin iflasını istememek nedeniyle şuç duyurusu
 • Kusurlu eşin payının kaldırılması istemi
 • Kuruluşunda eksiklik bulunan derneğin feshi istemi
 • Kooperatif Üyeliğinin tespiti istemi
 • Kooperatif üyeliğnden çıkarılma kararının iptali istemi
 • Kooperati hisse devrinin iptali istemi
 • Kooperatif genel kurulu kararının iptali
 • Konut üzerinde mülkiyet hakkı tesisi istemi
 • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat dabası
 • Kişilik haklarına saldırıdan dolayı tedbir istemi
 • Kiralananın üçüncü bir kişiye kiralanması nedeniyle tahliye
 • Kiralananın kullanımından doğan masrafların tazmini
 • Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı nedeniyle tahliyesi
 • Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye
 • Kiracının ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi ile tahliye
 • Kira tespit davası dilekçesi örneği
 • Kira sözleşmesinin devamının çekilmez hale gelmesi nedeniyle tahliye istemi
 • Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve Tazminat İstemi
 • Kira parasının ödenmemesi nedeniyle tahliye
 • Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı
 • Kıymet Takdirine İtiraz dilekçesi örneği
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye
 • Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil
 • Karşılıksız çek suç duyurusu
 • Kamulaştırması elatma nedeniyle tazminat
 • Kamulaştırma kararının iptali istemi
 • Kamulaştırma bedelinin artırılması
 • Kamulaştırılan taşınmazın amaca aykırı kullanımı nedeniyle iadesi istemi
 • Kamu davasına müdahale istemi
 • Kambiyo senetlerinde borca itiraz
 • Kademeli Olarak Hizmet Tespiti İstemi
 • İtirazın kaldırılması istemi
 • İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi
 • İtirazın iptali davası dilekçesi örneği
 • İtirazın geçici Kaldırılması istemi
 • İşyeri Kapatma Kararına itiraz
 • İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi
 • İştirak Nafakasının Artırılması istemi
 • İştirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüştürme
 • İşe iade ve ücret alacağı istemi
 • İşçi alacağı davasında ıslah
 • İş kazası nedeniyle tazminat istemi
 • İş davasında süre tutum
 • İş davası dilekçesi örneği
 • İstirdat davası
 • İsmin düzeltilmesi davası
 • İrtifak hakkının bedelsiz terkini
 • İrtifak hakkının bedeli karşılığında terkini istemi
 • İpoteğin terkini
 • İpoteğin kaldırılması
 • İntifa Hakkının terkini
 • İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi
 • İmzaya itiraz dilekçesi örneği
 • İhtiyati tedbir istemi
 • İhtiyati haciz istemi
 • İhbar tazminatı istemi
 • İdari yargı kararının yerine getirilmemesinden doğan tazminat davası
 • İdari para cezasına itiraz – işe giriş bildirgesi nedeniyle
 • Enerji piyasası Kurulunun verdiği idari para cezasına itiraz
 • İdari para cezasına itiraz
 • İdare mahkemesi kararını uygulamayan yönetici hakkında suç duyurusu
 • İdare Mahkemesinde görülen davaya katılma talebi
 • Islah dilekçesi örneği
 • Hükmün açıklanması istemi örnek dilekçe
 • Hizmet tespiti davası örnek dilekçesi
 • Hileli tasarrufların iptali istemi
 • Hayvanın verdiği zararın tazmini istemi
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat
 • Haksız rekabetin önlenmesi istemi örnek
 • Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat istemi örnek
 • Haklı nedenle iş akdinin feshine itiraz ve kıdem tazminatı istemi dilekçe örneği
 • Haklı iki ihtara dayanılarak kiracının tahliyesi istemi dilekçe örneği
 • Hakaret Suç duyurusu
 • Görevi kötüye kullanma suç duyurusu
 • Geçit hakkı istemi
 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri Tescil Kararı Verilmesi İstemi
 • Gaiplik nedeniyle evliliğin feshine karar verilmesi
 • Gaiplik kararı verilmesi
 • Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi
 • Fuzuli işgal nedeniyle tahliye
 • Fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil istemi
 • Fuhuş Halinde Şuç Ustü yakalama
 • Ferağa icbar istemi
 • Fazla çalışma ücretinin ödenmesi
 • Fahiş cezai Şarın indirilmesi istemi
 • Evrakta Sahtecilik suç duyurusu
 • Evlilik dışı çocuğun velayetinin babaya verilmesi istemi
 • Evliliğin korkutma nedeniyle iptali istemi
 • Evlenmeye izin verimesi
 • Evlatlık ilişkisinin kaldırılması
 • Evlat Edinmeye izin verilmesi
 • Eşin Tek Başına Evlat edinmeye izin verilmesi talebi
 • Eski Hale Getirme İstemi
 • Elatmanın Önlenmesi
 • Ecrimisil Davası dilekçesi örneği
 • Dolandırıcılık Suç Duyusuru
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Derneğin Kendiliğinden Sona erdiğinin Tespiti
 • Derneğin Feshi
 • Derdestlik itirazı
 • Delil Tespiti istemi
 • Davanın Yenilenmesi
 • Davanın İhbarı dilekçesi örneği
 • Davanın Ayrılması
 • Davaların Birleştirilmesi
 • Davadan Feragat
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Çocuk İçin Nafaka
 • Çeklere Ödeme Yasağı Konulması
 • Cinsiyetin Değiştirilmesi
 • Boşanma – Maddi Manevi Tazminat istemli
 • Boşanma – Terk Sebebiyle
 • Boşanma – Şuç İşleme Nedeniyle
 • Boşanma – Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
 • Boşanma – Hayata Kast – Pek Fena Muamele
 • Borçtan Kutulma Davası
 • Borçlunun İflasına Karar Verilmesi istemi
 • Borca İtiraz dilekçesi
 • Borca Gecikmiş İtiraz
 • Bono İptali
 • Bekleme Süresinin Kısaltılması – İddet Müddetinin Kısaltılması
 • Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi
 • Babalık Davası dilekçesi örneği
 • Babalığın Tespiti İstemi – Nafaka İstemli
 • Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma
 • Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması
 • Ayrılık Kararı Verilmesi
 • Arsa Payı İle Kat İrtifakının Devri
 • Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet dilekçesi
 

Tags: , , ,