SGK – Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c) – Sosyal Güvenlik Kurumuna Ait Dilekçeyi Ve Formlar Bulabilir indirebilirsiniz.

Ekler:

Bu Örneği İndir: SGK – Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4c) – Sosyal Güvenlik Kurumu

1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun  (4/c) bendi kapsamında çalışan  sigortalıların Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır.

 1. 2.  Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir.
 2. 3.  Bu belge;
  1. a.       Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,
  2. b.       Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

Kuruma verilmek zorundadır.

4. “SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

 1. 5.  “A-SİGORTALININ ADRES/KİMLİK BİLGİLERİ” bölümünün bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur.

6. 13 numaralı alana 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığı sicil numarası yazılır.

 1. 7.  14 numaralı alana ilgili kurumca verilen kurum sicil numarası yazılır.

8. 16 numaralı alan sigortalının işe başladığı ve ayrıldığı tarihler yazılır.

9. 17 numaralı alana aşağıda kod numaraları belirtilen nedenlere göre sigortalının görevden ayrılma nedeni yazılır.

 

Görevden Ayrılma Sebepleri

1 Emeklilik   6 Askerlik nedeniyle ücretsiz izin 11 Terhis olma (Yd subay)
2 Ölüm 7 Başka bir kurumdan geçici görevlendirme 12 Sözleşme feshi
3 İstifa 8 Re’sen emeklilik 13 Firar
4 Nakil 9 Ücretsiz izin 14 Görev süresinin sona ermesi
5 Göreve son verme 10 Müstafi sayılma

 

 1. 10.    “B- 5434 S.K.GÖRE SİGORTALILIKLARI DEVAM EDEN ÇALIŞANLAR” bölümü 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre doldurulur.
 2. 11.    “C-5510 S.K. GÖRE İLK DEFA (4/c) KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR” alanı, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre doldurulur.
 3. 12.    “D – İŞYERİ BİLGİLERİ” bölümüne  sigortalının;

a. Görev yaptığı kurumun tam adı,  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,  Gelir İdaresi Başkanlığı….vb. )

b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu…..vb.)

c. ÇSGB iş koluna 2821 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine belirlenen iş kolu ve çalışma Bölge Müdürlüğünce belirlenen dosya numarası yazılır.

Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,