Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Örneği, Süresi Ve Kodlarını Bu konumuzda bulabilir ve örneklerini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ekler Ve Genel Açıklamalar

AÇIKLAMALAR
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları
ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı, jokey ve
antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen
barkod numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belirtilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal
süresinde verilip verilmediğinin tespiti adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi olarak kabul edilir.
(4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir.

1. ” SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.
2. “A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ” bölümü (1-12) Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik
Paylaşım Sistemi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ya da sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi
bilgileri esas alınarak düzenlenir.
3. “B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK,
Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık
numarası yazılır.
4. 14 numaralı alana Türkiye İş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet
sayfasında (www.sgk.gov.tr) yayınlanır.
5. “C- SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ” bölümünün 15 numaralı alanına 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a),
(4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.
6. 16 numaralı alana hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için işten ayrılma nedeni durumlarına uygun olanı yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
(istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı
sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların
tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait
diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler 23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih 26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih 27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk
nedeniyle fesih 28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih 30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme
nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi
nedeniyle fesih

7. 17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya
ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır. Eksik gün
nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesi işaretlenir.
1- İstirahat
3- Disiplin cezası
4- Gözaltına alınma
5- Tutukluluk
6- Kısmi istihdam
7- Puantaj kayıtları
8- Grev
9- Lokavt
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
11- Doğal afet
12- Birden fazla
14- Diğer
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin
22- 5434 SK ek 76, GM 192

8. 18 numaralı alan ücretleri yüzde usulü ödenen sigortalılar için işaretlenir.
9. “D- İŞVEREN/ İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ/ ESNAF SAN. SİC. MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI / TARIM İL /İLÇE MD. /
ŞİRKET BİLGİLERİ” bölümünün 19 numaralı alanına ÇSGB işkoluna 2821 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre belirlenen iş
kolu yazılır.
10. 20 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası yazılır.
11. 21 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli vergi kimlik numarası yazılır.
12. “E- BEYAN VE TAAHHÜTLER” bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yer alır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla
ödemelerden işveren sorumludur.
5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini
9 uncu maddede belirtilen sürede vermemeleri halinde 102 nci maddenin (j) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların ilgili kurum,
kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci
maddenin (g) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102
nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

Örneğini İndir : Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Örneği Tıkla İndir

 

 

SGK İşten Çıkış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 

İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

10 günlük sürenin ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi sırasında, süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse 10.6.2013 tarihinde işten ayrılan bir sigortalıya ait işten ayrılış bildirgesinin en geç 20.6.2013 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise sözkonusu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.maktadır.

Örneğin, 5.6.2013 tarihinde işten ayrılan bir sigortalıya ait işten ayrılış bildirgesinin en geç 15.6.2013 tarihinekadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmekle birlikte, 15/6/2013 tarihinin Cumartesine, 16/6/2013tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 17/6/2013 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Gönderilir

İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgelerini SGK’ya e-Sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işten ayrılış bildirgeleri SGK’ya yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, idari para cezası uygulanmaktadır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, SGK’ya ait web sitesinden (www.sgk.gov.tr adresinden) E-SGK / DiğerUygulamalar linkinin içinde yer alan Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesinin karşısındaki, Hizmet Akdi İle Çalışanlar seçeneğinin altındaki bölüm seçilerek gönderilmektedir.

İşten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi sırasında sigortalının,

1- Mesleği

2- Son iki aya ilişkin prim ödeme gün sayısı ve kazanç tutarı

3-İşten ayrılış nedeni

4-Adres bilgileri

sisteme girilmektedir.

Gelen Aramalar
sigortalı işten ayrılış bildirgesi 4 1-a-b,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi ek-5,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi örneği,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi kodları,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi verme süresi,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi nasıl doldurulur,
sigortalı işe giriş,
sgk,
ssk sigortalı işten ayrılış bildirgesi,
işten ayrılana sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenecek,
işten ayrılış bildirgesi forum,
işkur işten ayrılış bildirgesi,
işten ayrılış bildirimi,
sigortalı işten ayrılış bildirgesi formu örneği,

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,