Sigortalılık Muafiyet Belgesi Nedir? – Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

Bu Örneği İndir: Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

AÇIKLAMALAR

Bu Belge;

1)      Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

2)      Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine,

Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır.

3) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.

 

SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ

SİGORTALININ

  1. 1.    
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
(T.C. Kimlik Numarası)
  İkâmetgah Adresi   : …………………………….…….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

Bulvar:……………………………..Cadde:…………………………

 

Sokak: ………………Dış Kapı No……… ……..  İç K.No.……….

 

Mahalle/Köy: ………………………. Posta Kodu:……………….

 

İlçe : ……………………… İl:………………………………………

  1. 2.    
Adı

 

 
  1. 3.    

Soyadı

 

 
  1. 4.    
İlk Soyadı   
  1. 5.    
Baba Adı

 

 
  1. 6.    
Ana Adı

 

 
  1. 7.    
Doğum Yeri   
8. Doğum Tarihi  ….….. / ..…… / …..……
9. Ziraat Odası/Tarım İl-İlçe Müdürlüğü Kayıt No 
10. Esnaf ve Sanatkar Sicili Kayıt No
11.  Aylık Ortalama Geliri
12. Sigortalının İmzası

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………………………………………………….

 

Ziraat Odamıza / Tarım İl-İlçe Müdürlüğümüze / Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğumuza kayıtlı, yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahsın aylık/yıllık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine  ilişkin masraflar düşüldükten sonra  kalan tutara göre hesaplanan aylık ortalama gelirinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğu, başvuru sahibinin beyanı da dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

 

 

 

Onaylayan Kurum                                                  Onaylayan Yetkilinin

Veya Kuruluşun Unvanı                                        Adı Soyadı:

Kaşe -Mühür                                                         Unvanı:

Tarih:

İmza:

 

 

Tags: , ,