SOSYAL VE EKONOMİKDESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR;

 • Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
 • Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
 • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
 • Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadan yararlanamayan yaşlılar,
 • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
 • Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
 • Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,

 

Sosyal ve ekonomik destekhizmetlerinde, kişinin yaşadığı bölgenin sosyo ekonomik özellikleri göz önündebulundurulur. Bu çerçevede kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşması amacıylasorununu çözümleyebileceği süreler içinde ( 1 yıl ve daha uzun süreli) veyageçici nitelikte ve değişen miktarda destek sağlanır

 

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKSAĞLAMADA ÖNCELİKLER

 

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomikdestek hizmetlerinde, korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanındayaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; bu hizmetlerden öncelikle bufıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan korunmaya muhtaç çocuklaryararlandırılır. Bu fıkranın diğer bentlerinde sayılanlardan, bütçeödeneklerinin yeterliliği ölçüsünde yıl içinde hangilerine öncelikverileceğine, Genel Müdürlükçe karar verilir ve illere duyurulur.

 

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomikdestek hizmetlerinden öncelikli yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Koruma kararlı, kuruluştabakılmakta iken, sosyal ve ekonomik yönden desteklenerek ailesi veya yakınlarıyanında bakımları sağlanan çocuklar,

Ailenin ekonomik yoksunluğunedeniyle koruma kararı talep edilen, sosyal ve ekonomik yönden desteklendiğiiçin korunma kararı alınmadan ailesi veya yakınları tarafından bakılançocuklar,

Yaş sınırlarını tamamlayarakyurtlardan ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençler,

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadanyararlanamayan yaşlılara öncelik verilmektedir.

 

NASIL YARARLANILIR?

 

Bir dilekçe ile İl ve İlçe SosyalHizmetler Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir öngörüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygunolduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçıhakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomikdestek verilmesine karar verilen kişiler için sosyal ve ekonomik destekişlemleri başlatılır.

 

 

HİZMETTENYARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

 

İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaçkişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başkaaraştırmalarda da bulunabilir.

 

 

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKÇEŞİTLERİ

 • Geçici ayni-nakdi destekler,
 • 1 yıl süreli nakdi destekler,
 • Uzun süreli nakdi destekler,

 

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKVERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

 • Vali ve Kaymakam
 • İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü

 

TANIMLAR

 

Ayni Sosyal Destek: Yiyecek,giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protezaraçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecekmal ve malzeme yardımıdır.

 

Nakdi Sosyal Destek: Sosyalinceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek parayardımıdır.

 

Sosyal ve Ekonomik DestekYönetmeliği Çerçevesinde Verilecek Destek Miktarı:

 

En yüksek devlet memuru aylığı (ek göstergedahil) tutarının

Okul Öncesi Çocuk %50 Aylık 306,19 TL.
İlköğretime Devam Eden Çocuk %75 Aylık 459,28 TL.
Orta Öğretime Devam Eden Çocuk %80 Aylık 489,90 TL.
Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk %90 Aylık 551,13TL.
Yetişkinler için %40dır. Aylık 244 ,95 TL.

Devlet memuru aylığındaki değişmeleregöre bu miktarda değişecektir.

 

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKHİZMETLERİNİN GENEL İLKELERİ;

 

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esasilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

Korunmaya muhtaç çocuğa, muhtaç özürlü veyaşlıya öncelik tanınır,

 

Sosyal ve ekonomik destek talebinin fazlaolması durumunda muhtaç olma derecesi, acil olma durumu, başvuru veya tespitsırası dikkate alınır,

 

Sosyal ve ekonomik desteklerin,sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıpgeliştirilmesine özen gösterilir.

Sosyal ve Ekonomik ile ilgili aramalar

sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi,

sosyal ve ekonomik haklar ilk olarak hangi anayasada sayılmıştır,

sosyal ve ekonomik destek,

sosyal ve ekonomik haklar vikipedi,

sosyal ve ekonomik durum araştırması nasıl yapılır,

sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler,

sosyal ve ekonomik haklar nedir,

sosyal ve ekonomik alanda yapılan inkılaplar,

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,