Tüketici Mahkemesine Kararına Karşı Temyiz Başvurusu Dilekçesi Örneği Nasıl Yapılır diklekçenin Örneği

Dilekçeyi İndir:TUK.MAHK._kararina_karsi_yapilacak_Temyiz_Basvurusu_ornegi_indir

Dilekçenin Örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                ……………..

 

 

Temyiz Eden (Davacı)

            Adresi            : ………………………………………………………………………………..

                                     …………………………………………………………………………………………..

 

Tel / Faks (varsa)       : ………………………… / …………………………

 

Karşı   Taraf (Davalı): …………………………………………………………………..

 

Dava   Değeri                        :

 

Tüketici Mahkemesi

Kararının Tebliğ

Tarihi                          :

 

Temyiz   Konusu       : …/…./………tarihli ve …….sayılı …………………………. ……..Nolu Tüketici Mahkemesinin kararının kaldırılması istemidir.

 

Temyiz Gerekçesi      : …………………………………………………………………………………………..

(Açıklamalar)              ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Hukuki Deliller         :– 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

–          Borçlar Kanunu,

–          Tanık,

–          Bilirkişi ve her türlü delil.

 

Neticei Talep             : Yukarıda açıklanan ……………………………..  Tüketici Mahkemesi Başkanlığının   …/…/……… tarih ve ……….sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına)

Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına   karar   verilmesini  talep  ederim.

…. /… / 2008

 

Adı – Soyadı

imza

 

Eki :

        1- …………………………  Tüketici  Mahkemesi kararı  sureti .      

2- Ayıplı mal / hizmete ait dilekçe  vb. belge  fotokopileri.

GELEN ARMALAR

Tüketici Mahkemesi,

Tüketici Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz Dilekçesi,

temyiz Başvurusu,

tüketici mahkemesi temyiz başvursu nasıl yapılır

 

Tags: , , ,